Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (InPost Paczkomaty) już od 249,00 zł.

Darmowa wysyłka paczkomaty InPost przy zamówieniu powyżej 249 zł

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych: Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły możliwe jest bez ujawniania danych osobowych użytkownika. Jeżeli w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej (tj. już w trakcie korzystania ze strony – np. przez wypełnianie formularza kontaktowego lub formularza zamówienia – lub po zakończeniu korzystania ze strony, np. poprzez nawiązania kontaktu innym sposobem niż przy pomocy programów zainstalowanych na stronie) użytkownik udostępnia swoje dane osobowe – np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail – odbywa się to wyłącznie w sposób dobrowolny. Przez udostępnienie swoich danych osobowych użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w opisanym poniżej zakresie – chyba że z jego wyraźnego oświadczenia wynika, że takiej zgody nie wyraża. Udostępniane dane osobowe przetwarzane są z dochowaniem najwyższej staranności, w szczególności z dochowaniem wymogów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) i innych aktów prawnych zawierających przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych jest Usługodawca, tj. firma “Biuro Handlowe Takwiele.pl“ (dokładne dane usługodawcy zob. w zakładce „Kontakt“). Dane osobowe użytkowników, którzy dane te udostępnili za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przetwarzane są w systemie informatycznym Usługodawcy na serwerach i nośnikach danych znajdujących się na terytorium Polski oraz częściowo w formie papierowej (dokumentacja rachunkowa).

Dane osobowe udostępniane przez użytkowników nie będą przekazywane przez usługodawcę jakimkolwiek podmiotom trzecim w jakimkolwiek celu bez wyraźnej zgody użytkownika, którego dane te dotyczą. Wyjątek stanowi przekazywanie danych osobowych na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Zob. ponadto informacje zamieszczone poniżej w pkt. „Przetwarzanie danych technicznych“, „Cookies“, „Google Analytics“ oraz „Wtyczka Facebook’a “.

Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Stosowane w tym celu środki techniczne to: przechowywanie dokumentacji w formie papierowej w pomieszczeniach i pojemnikach zamykanych na klucz, do których dostęp mają ściśle określone osoby upoważnione przez Usługodawcę oraz przechowywanie serwerów i nośników danych zawierających dane osobowe użytkowników w pomieszczeniach zamykanych na klucz i zabezpieczenie dostępu do tych danych za pomocą haseł przedzielanych wyłącznie ściśle określonym osobom upoważnionym przez Usługodawcę (zob. ponadto poniżej pkt.: „Przetwarzanie danych technicznych“). Usługodawca zwraca jednak uwagę na fakt, że komunikacja drogą elektroniczną (w szczególności w przypadku przesyłania wiadomości nieszyfrowaną pocztą elektroniczną) nigdy nie jest zupełnie wolna od zagrożenia dostępem nieupoważnionych osób trzecich do przekazywanych informacji.

Uprawnienia użytkownika: Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy informacji, czy i jakie dotyczące go dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę, a także od kiedy i w jakim celu są one przetwarzane oraz może żądać sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli dane te są nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne. Użytkownik może również w każdym czasie żądać zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę dotyczących go danych osobowych. Jeżeli nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania, usługodawca niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania.

Zakres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych pomiędzy Usługodawcą a danym użytkownikiem (Usługobiorcą). Po ustaniu stosunku prawnego dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu dokonania rozliczeń z tytułu tego stosunku prawnego, a także w zakresie w jakim jest to konieczne do wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z Usługi (w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o takim niedozwolonym korzystaniu). Usługodawca może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców: nazwisko i imiona, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, adresy elektroniczne, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy. W innych celach oraz w innym zakresie niż te wskazane powyżej, dane osobowe użytkowników przetwarzane będą wyłącznie za ich wyraźną zgodą lub na podstawie szczegółowych przepisów prawa uprawniających do takiego przetwarzania. Usługodawca zwraca jednocześnie uwagę na fakt automatycznego zbierania i przetwarzania niektórych danych technicznych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkowników ze strony internetowej usługodawcy i określonych poniżej, w punkcie „Przetwarzanie danych technicznych“.

Ochrona prywatności Usługodawcy: Wykorzystywanie danych Usługodawcy wskazanych w zakładce „Kontakt“ przez osoby trzecie (nie-usługobiorców) w celu przesyłania informacji handlowych bez wyraźnego żądania Usługodawcy jest niedozwolone. Usługodawca zastrzega sobie podejmowanie kroków prawnych w przypadku nadsyłania mu niezamawianych informacji handlowych, np. w drodze tzw. spammingu.

Przetwarzanie danych technicznych: Usługodawca automatycznie przetwarza w plikach logowania serwera (Server Log Files) informacje, które przekazuje serwerowi Usługodawcy przeglądarka użytkownika. Są to w szczególności: typ i wersja przeglądarki, używany system operacyjny, uprzednio odwiedzana strona internetowa (Referrer URL), nazwa hosta łączącego się komputera (adres IP), czas (data i godzina) żądania serwera. Powyższe dane nie pozwalają Usługodawcy na identyfikację konkretnych osób. Zestawienia powyższych danych z innymi źródłami danych nie dokonuje się. Ponadto, powyższe dane są kasowane po zbadaniu ich do celów statystycznych.

Ciasteczka (Cookies): Strony internetowe Usługodawcy korzystają w wielu miejscach z tzw. ciasteczek (Cookies). Służą one temu, by ofertę Usługodawcy uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. “Ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika przez jego przeglądarkę. Większość z używanych przez usługodawcę “ciasteczek” to tzw. “ciasteczka sesji” (Session Cookies). Są one automatycznie kasowane po zakończeniu odwiedzania strony internetowej Usługodawcy. Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę i nie zawierają żadnych wirusów.

Newsletter: W celu otrzymywania newslettera oferowanego na niniejszych stronach należy podać aktualny adres e-mail oraz dane umożliwiające weryfikację, że zamawiający jest posiadaczem podanego adresu e-mail lub że jego posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są pozyskiwane ani przetwarzane. Zgoda na przetwarzanie danych niezbędnych do wysyłania newslettera może być w każdym czasie odwołana.

Google Analytics:
 Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, tj. plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które to pliki umożliwiają analizę sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej. Dane generowane przez ciasteczko dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP odwiedzającego stronę) przesyłane są do serwera Google położonego w USA i są tam zapisywane. Google wykorzystuje te dane do dokonania analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników, do generowania raportów dotyczącej aktywności na stronie i przeznaczonych dla usługodawcy oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Google przekazuje zgromadzone w ten sposób dane na rzecz podmiotów trzecich, o ile podmioty te zostały przez Google powołane do przetwarzania danych lub jeżeli istnieje taki prawny obowiązek. W żadnym razie Google nie zestawia adresu IP użytkownika z innymi dotyczącymi go danymi osobowymi. Użytkownik może wyłączyć stosowanie ciasteczek przez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie ma jednak gwarancji, że wszystkie funkcje tej strony internetowej będą działały w pełnym zakresie. Korzystanie z tej strony internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie przez Google w/w informacji w w/w sposób i do w/w celów.

Wtyczka Facebook’a (Facebook Plugin):
 Niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczek (Plugin’ów) sieci społecznościowej facebook.com, oferowanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki oznaczone są logiem Facebook’a lub wzmianką: “Facebook Social Plugin”. Wywołanie strony internetowej zawierającej wtyczki Facebook’a powoduje automatyczne połączenie z serwerami Facebook’a. Treść zawarta we wtyczkach przekazywana jest automatycznie do przeglądarki użytkownika i włączana przez tę przeglądarkę do treści przeglądanej strony internetowej. Przez włączenie wtyczki Facebook otrzymuje informację o wywołaniu przez użytkownika określonej strony internetowej. Jeżeli dany użytkownik jest zalogowany w Facebook’u odwiedzenie danej strony internetowej może być odnotowanie na koncie w Facebook’u. W przypadku podjęcia interakcji z wtyczką, np. poprzez kliknięcie na ikonę “Lubię to!”, odpowiednia informacja przekazana zostanie przez przeglądarkę użytkownika do serwera Facebooka i zostanie tam zapisana. Cel oraz zakres przekazywania danych do Facebook’a oraz dalszego ich przetwarzania przez Facebook’a, a także uprawnienia użytkowników i możliwości zmiany ustawień w celu zwiększenia ochrony prywatności określone zostały w polityce prywatności Facebook’a. W przypadku, gdy użytkownik niniejszej strony nie życzy sobie, aby Facebook zbierał za jej pośrednictwem dane o tym użytkowniku, powinien on przed odwiedzeniem tej strony wylogować się ze swego konta na Facebook’u.

Dalsze informacje: 
Państwa zaufanie jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji w kwestiach przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, które nie znalazły wyjaśnienia w zamieszczonych powyżej informacjach, prosimy o kontakt z administratorem bezpieczeństwa danych wskazanym powyżej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Facebook takwiele.pl
Sklep internetowy Shoper Premium